17 november 2018
Commentaar op nota Positief Gezondheidsbeleid
Het idee over gezondheid kantelt. Internationaal is gezocht naar een nieuwe definitie omdat volgens de oude van de World Health Organisation uit 1948 bijna niemand gezond is. We zien gezondheid anno 2018 als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dat vraagt om een brede, integrale aanpak, om een zogenoemde positieve gezondheidszorg. De nota Positief gezondheidsbeleid beschrijft getalsmatig de huidige gezondheidssituatie van de inwoners van Stichtse Vecht en formuleert een ambitie ten aanzien van de verbeteringen voor de komende vier jaar. De basisgedachte is dat door adequate preventie mensen langer in goede gezondheid kunnen leven en zorgkosten kunnen worden beperkt.
Om die doelen te bereiken is er naar de mening van de SRsv een veel gerichtere aanpak nodig dan in de nota wordt beschreven. Preventie vraagt om een eigen gezicht en om gerichte publiekvoorlichting over gezondheidsthema’s. Preventie vraagt ook om een wijkgerichte aanpak op maat. Hoewel Stichtse Vecht als geheel niet afwijkt van de landelijke gemiddelden, zijn er in deze gemeente wijken met verontrustende cijfers. Bijvoorbeeld als het gaat om overgewicht, angststoornissen en depressieve klachten. De SRsv vindt dat de gemeente ten onrechte niet de medewerking van de zorgverzekeraars zoekt. Evenals de Adviesraad Sociaal Domein is de SRsv van mening dat de gepresenteerde versie van deze nota een onvoldoende behoort te krijgen.
Lees hier het complete advies … SRsv Commentaar op nota Positief Gezondheidsbeleid

6 november 2018
Plan van aanpak voor ouderen die langer thuis willen wonen
Minister De Jonge van VWS realiseert zich dat er tal van belemmeringen zijn voor langer thuis wonen van ouderen en komt met een programma van stimuleringsmaatregelen. Het gaat om betere afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars, de ontwikkeling van e-health en thuiszorgtechnologie, betere gegevensuitwisseling van cliënten met artsen en anderen, meer specialisten ouderengeneeskunde. Er komt een stimuleringsregeling voor nieuwe woon(zorg) vormen). Het zou goed zijn als de gemeente en andere partijen in onze gemeente van deze mogelijkheden gebruik gaan maken.
Meer lezen … Minister presenteert plan langer thuis wonen – Zorgvisie

23 oktober 2018
Aandachtspunten inzake nota Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen
De gemeente moet in de komende jaren enkele tientallen mensen huisvesten en opvangen met een zeer diverse problematiek, die raakpunten heeft met de GGZ. Daarbij wordt naar de mening van de SR een te sterke wissel getrokken op de “sociale cohesie” in de wijk. Het is zeer de vraag of daar al voldoende draagvlak is. De SRsv adviseert om de bestaande GGZ-instellingen goed bij de opvang te betrekken en een taak te geven in de monitoring. Dit om te voorkomen dat mensen die zich moeilijk zelfstandig kunnen redden, stuurloos raken.
Lees hier het complete advies … SRsv Reactie op de notitie Lokale Kaders en aandachtspunten voor Maatschappelijke opvang en begeleid Wonen

18 augustus 2018
Reactie op Evaluatie van nota Sociaal Domein en nota Ouderen
De SR acht het een goede zaak dat deze uitvoerige evaluatie is opgesteld omdat het zichtbaar maakt wat is gedaan en ook waar de uitvoering van voornemens heeft gehaperd. Dat geeft aanknopingspunten voor een betere aanpak in de toekomst. Tevens geeft het inzichten over thema´s die in de tussentijd zijn opgekomen en aan het beleidspakket zouden moeten worden toegevoegd.
Met betrekking tot het Sociale Domein zullen wij ons in deze reactie beperken tot een vraag over de SWT’s. Voor het overige zullen wij ingaan op de evaluatie van de Nota Ouderen.

Sociaal Domein
De SRsv is kritisch gestemd over het functioneren en de zichtbaarheid van de Sociale Wijkteams (SWT’s) in het bijzonder over de aansluiting bij het sociale netwerk in de verschillende kernen. Een andere zorg betreft de aansluiting bij het “medisch domein” nu de wijkverpleegkundige geen deel meer uitmaakt van de SWT’s.

Nota Ouderen
De SRsv constateert dat er vorderingen zijn gemaakt rond de aandacht voor mantelzorgers en mensen met dementie, bijvoorbeeld door het initiatief een dementie vriendelijke gemeente. Daar staat tegenover dat veel van de actiepunten in de Nota Ouderen 2016-2018 niet of onvolledig zijn uitgevoerd. Er staat bijvoorbeeld in dat er verbinding en samenwerking tot stand moet komen tussen de verschillende actoren die bij de zorg voor ouderen zijn betrokken, maar het is niet voldoende om wenselijkheden uit te spreken. De SRsv heeft voorgesteld om een Zorgberaad in te stellen, waarin alle organisaties die betrokken zijn bij de zorg en het welzijn van de inwoners vertegenwoordigd zijn. Met een thematisch georganiseerd regulier overleg kunnen knelpunten gezamenlijk benoemd en aangepakt worden. Er zijn echter naar de mening van de SRsv onvoldoende concrete stappen gezet of afspraken gemaakt. De gemeente maakt de regierol die zij in deze heeft nog niet waar en stelt zich niet duidelijk genoeg op. Het blijft bij fragmentarische contacten zonder structuur.
Bovendien is de SRsv van mening dat er een nieuwe Nota Ouderen moet komen met een langere tijdshorizon.
Lees hier het complete advies … SRsv Reactie op Evaluatie Sociaal Domein en Nota Ouderen