img_doelstellingenDoelstelling en werkwijze

De statuten van de Stichting Senioren Raad Stichtse Vecht vermelden als doel:

Een bijdrage leveren aan het voorzien in de bijzondere behoeften en belangen van de oudere bewoners van Stichtse Vecht.

De Seniorenraad Stichtse Vecht pleit voor een integrale benadering van de aanpak van de huidige en de toekomstige problematiek voor ouderen. Een langetermijnvisie is in deze essentieel. Het belang van jongeren – de toekomstige ouderen! – kan in een dergelijk beleid meegenomen worden.
Het werkterrein richt zich in eerste instantie op de onderwerpen zorg en welzijn, wonen en vouwen, verkeer, vervoer, veiligheid en minimabeleid. De Seniorenraad sluit zich in zijn werkwijze aan bij het beleid van de gemeente Stichtse Vecht, dat uitgaat van een eigen identiteit van de verschillende kernen. Dit past ook naadloos in het huidige denken over burgerparticipatie. De Seniorenraad wil zich sterk maken voor een optimale informatievoorziening voor ouderen. De Seniorenraad Stichtse Vecht telt vier werkgroepen: Zorg & Welzijn, Wijken & Kernen, Minima & Armoede en Wonen & Bouwen.

Advisering
In Stichtse Vecht heeft de Adviesraad Sociaal Domein een formele adviesrol naar burgemeester & wethouders. Deze raad laat zich bijstaan door een aantal netwerkgroepen, die een speciale invalshoek vertegenwoordigen. De seniorenraad is een van die netwerkgroepen.

Contacten
Weten wat er leeft en goede informatie is van essentieel belang voor de Seniorenraad. Daarom volgen we landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en initiatieven. En daarom onderhouden we contacten met de gemeente, dienstverlenende instanties, cliëntenraden van instellingen die werken voor senioren, ouderenbonden, maatschappelijke organisaties, wijk- en dorpsraden en medische of sociale professionals.
De Seniorenraad Stichtse Vecht vergadert circa tien keer per jaar.